Gemi Yakıtlarında Kükürt İçeriğinin Tespitine Yönelik Denetim Yönergesi - - Denizcilik Genel Müdürlüğü
Logo

Gemi Yakıtlarında Kükürt İçeriğinin Tespitine Yönelik Denetim Yönergesi

Bilindiği üzere insanlarda astım ve akciğer enfeksiyonu gibi solunumsal semptomlara neden olabilen kükürt emisyonları (SOX) su ile tepkimeye girerek asit yağmurlarının oluşumuna neden olarak ekinlerin, ormanların ve denizlerin asitlenmesine yol açabilmektedir.

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) Ek VI uyarınca gemi kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik olarak 01.01.2020 tarihinden itibaren gemilerde kullanılan yakıtlardaki kükürt limiti %0,5 ile sınırlandırılarak tüm dünyada ve ülkemizde bu sınırlamalar uygulanmaya başlanmıştır. Kükürt Oksit (SOX) Emisyon Kontrol Alanlarında (ECA) ise yakıttaki kükürt içeriği sınırı %0,1 olarak uygulanmaktadır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), dünya denizlerinin çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan bölgelerinde kükürt, azot ve partikül madde sınırlamaları ile kurallar getirerek “özel emisyon alanları” oluşturmaktadır. Bu hususta, Barselona Sözleşmesi’ne taraf olan ülkeler tarafından ülkemizin ev sahipliğinde Antalya’da 07-10 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen 22. Taraflar Toplantısı’nda (COP22) “Akdeniz ve Ege Denizi’nin SOX ECA bölgesi ilan edilerek IMO’ya sunulmasına karar verilmiştir. Akdeniz’in bir bütün olarak SOX ve partikül madde için ECA ilan edilmesi” hakkındaki öneri, Akdeniz’e kıyısı olan tüm devletler, Avrupa Birliği’nin tüm üye devletleri ve Avrupa Komisyonu tarafından IMO’nun Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin 78. Dönem toplantısında (MEPC 78) gündeme getirilmiştir. Öneri, birçok üye devlet tarafından destek görmüş ve tüm Akdeniz’in SOX ECA olarak belirlenmesinin gemilerden kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde azaltacağı ve bölgedeki hava kalitesini iyileştirerek insan sağlığı ve çevre için önemli faydalar sağlayacağı ifade edilmiştir. Akdeniz’in SOX ECA ilan edilmesiyle gemi yakıtlarındaki kükürt içeriği %0,5 oranından %0,1 oranına düşürülecektir.

MARPOL Ek VI uyarınca Akdeniz’in SOX ECA ilan edilmesi hakkındaki öneri Aralık 2022’de gerçekleştirilecek olan MEPC 79’da kabul edilmek üzere Komite tarafından onaylanmıştır. Önerinin 1 Temmuz 2025’ten itibaren de yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda, gemilerden kaynaklanan kükürt emisyonlarının sınırlandırılması, hava kirliliğinin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve temiz bir çevrenin oluşturulması amacıyla Bakanlığımızca “Gemi Yakıtlarında Kükürt İçeriğinin Tespitine Yönelik Denetim Yönergesi” yayımlanmıştır. Yönerge ile Liman Başkanlıkları idari sorumluluk sahalarında demirleyen veya kıyı tesisine yanaşan gemilerin yakıtlarının uygunluklarının ne şekilde denetleneceği ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte, bahse konu yönergenin denetim mekanizmasının çalıştırılmasına yönelik olarak Bölge Liman Başkanlıklarımızın hizmetine 10 adet portatif kükürt ölçüm cihazı sunulmuş ve ilgili bölge liman başkanlığı personellerinin denetim konusunda teorik ve pratik eğitimleri tamamlanmıştır. Bu cihazlarla yapılan ölçümler ilk test göstergesi olarak değerlendirilecek olup, kükürt içeriği belirlenen limitlerden yüksek çıkan yakıtların akredite bir laboratuvarda teste gönderilmesi sağlanacaktır.


Yönergeyi görüntülemek için tıklayınız.