Logo

Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı


10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin (i) bendi uyarınca hazırlanan "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" 16 Mayıs 2020 tarih ve 31129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte, uygulama aşamasında yaşanılan sorunlar ve ilgili sektörlerden görüşler doğrultusunda bahse konu Tebliğ'de değişiklik yapma ihtiyacı hasıl olmuş olup Bakanlığımızca hazırlanan “KIYI TESİSLERİNDE GEMİLERE VERİLEN HİZMETLERE İLİŞKİN TEBLİĞ” 11 Aralık 2020 tarih ve 31331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu değişiklik ile deniz ticaretinin gerekleri gözetilerek Tebliğin kapsamı sadece gemilere verilen hizmetler olarak değiştirilmiş; yalnızca ISPS Kod sertifikasına sahip ve sadece ticari yük taşımacılığına hizmet veren kıyı tesisleri kapsama alınmıştır.

Mevcut Tebliğde bulunan; İdarenin Tebliğ kapsamındaki hizmet kalemlerine ilişkin taban ve tavan ücretleri gösteren hizmet tarifelerini düzenleyeceğine ilişkin ifade değiştirilerek; gemilere verilen hizmet kalemlerinin, kıyı tesisleri tarafından belirleneceği ortaya konmuş, İdarenin ise Tebliğ kapsamındaki kıyı tesislerinde uygulanan tarifelerde rekabeti engelleyici hususlar tespit edilmesi halinde, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere tavan ve taban fiyatı belirlenebileceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte hizmet kalemlerini ve tarifelerini kıyı tesislerinin web sitelerinde yayımlama zorunluluğu ve uymayanlara idari müeyyide uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.