Logo

14.09.2023 Tarihinde Yapılan Gemiadamları Disiplin Komisyonu Kararları

     Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine istinaden kurulan, Gemiadamları Disiplin Komisyonu tarafından 14/09/2023 tarihinde yapılan (2023/3) toplantı karar tutanağında imza altına alınan kararlar gereğince;

 

1 – Gemiyi, gemi personelini, geminin yükünü veya deniz çevresini tehlikeye atan davranışlarda bulunmak suçundan,

 

- Uzakyol Kaptan, Sınırlı Kaptan yeterlik belgesine sahip üç gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,


- Uzakyol Başmühendis, Kaptan yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, yeterlik belgesinin 3 ay süre ile askıya alınma cezası,

 

2 - Kabul edilebilir sebepler haricinde; amiri tarafından göreve çağrıldığında göreve hazır bulunmamak, görevde olması gereken yerde bulunmamak, görev başında uyumak suçundan,

 

- Uzakyol Vardiya Zabiti, Aşçı yeterlik belgesine sahip iki gemi insanına, yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınma cezası,

 

3- Geçerli bir mazereti olmaksızın gemiyi terk etmek sucundan,


- Yağcı yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına gemiadamı yeterlik belgesinin iptal edilmesi cezası,

 

4 - Seyir veya liman vardiyasında yapmakla yükümlü olduğu periyodik kontrol ve işleri aksatmak suçundan,  


- Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, ihtar cezası,

5- Kasten ve makul sebep olmaksızın gemiye hasar vermek, gemideki herhangi bir mala zarar vermek veya gemideki herhangi bir malı denize atmak suçundan,

- Usta Gemici yeterlik belgesine sahip bir gemi insanına, denizde çalışmaktan men edilmesi cezası,

6 – Belgede sahtecilik suçundan,

 

- Uzakyol Vardiya Zabiti, Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Makine Zabiti yeterlik belgesine sahip dört gemi insanına ihtar cezası ve 6 ay süre ile sınava girmeme cezası,


kararları alınmıştır.