MEPC 72’nci Dönem Toplantısı ve Denizciliğe Etkisi

09-13 Nisan 2018 tarihleri arasından Londra’da yapılan Deniz Çevresinin Korunması Komitesi (MEPC) 72’nci Dönem Toplantısında denizciliğin geleceğini şekillendirecek önemli kararlar alınmıştır. Alınan kararlar özet olarak aşağıda yer almaktadır:

Sera gazı emisyonları başlangıç stratejisi belgesi kabul edilmiştir.
Gemilerin akaryakıt tüketimi için zorunlu veri toplama sistemi hayata geçirilmektedir.
Enerji verimliliği hesaplama parametreleri değiştirilmiştir.
 Gemi yakıtlarında 2020 kükürt limit uygulaması kapsamında limit üstü fuel-oil taşınması yasağı kabul edilmiştir.
Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi değişiklikleri kabul edilmiştir.
Kuzey kutup bölgesinde (Arktik) Ağır fuel-oil taşımasının yasaklanması tartışılmıştır.
Denizlerdeki plastik çöpleri konusu MEPC gündemine alınmıştır.
Gemi karinalarına yapışarak yolculuk eden bio-istilacılar konusu MEPC gündemine alınmıştır. 
Sera gazı emisyonları başlangıç stratejisi belgesi kabul edilmiştir.

MEPC 72’inci dönem toplantısında yoğun tartışmalar sonucunda gemi kaynaklı sera gazı emisyonlarının  (GHG) azaltılması konusunda başlangıç strateji belgesi onaylanmıştır. Bu belge 2023 te son halini alacaktır.

Başlangıç Strateji Belgesinde belirlenen vizyon kapsamında uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını bu yüzyıl içerisinde aşamalı olarak sıfıra indirme hedefi belirlenmiştir.

Ayrıca strateji belgesinde sayısal azaltım hedefleri de ortaya konmuş olup, 2050 yılındaki gemi kaynaklı emisyonların 2008 değerlerine göre %50 azaltılması hedefi belirlenmiştir.

Böylelikle, denizcilik sektörü Paris Sözleşmesi kapsamında belirlenen GHG azaltım hedeflerini benimsemiştir. Bu yüzyılda gemi kaynaklı GHG emisyonlarını sıfıra indirme hedefi kapsamında gemilerin ciddi teknolojik değişimlere uğrayacağı, karbon içermeyen yakıtların kullanılmaya başlanacağı veya elektrikli sistemlere geçileceği öngörülmektedir.

Bu durumun özellikle gemi inşa sektöründe Ar-Ge fırsatları yaratacağı, eş zamanlı olarak gemi işletenler için de ek maliyetler getireceği öngörülmektedir.

Gemilerin akaryakıt tüketimi için zorunlu veri toplama sistemi hayata geçirilmektedir.

MARPOL EK VI, Bölüm 4’e göre 5000 GT ve üzeri uluslararası sefer yapan tüm gemiler için zorunlu veri toplama sistemi uygulamaya başlanacaktır. Söz konusu verilerinin toplanmasına 1 Ocak 2019 itibariyle başlanılacaktır.

Her takvim yılında (1 Ocak ile 31 Aralık arası) gemilerden aşağıdaki verilerin toplanması gerekecektir;

Gemide kullanılan her bir yakıt tipi (HFO, MGO, LNG, vb.) için yakıt sarfiyatı
Geminin yolda geçen seyir mesafeleri
Geminin yolda geçen süreleri
Söz konusu verilerin yükleneceği IMO Gemi Akaryakıt Tüketim Veri Tabanı hazırlanmıştır. Ülkelerin denizcilik idarelerinden ulusal prosedürlerini oluşturarak veri tabanına veri girişi beklenmektedir. Bu kapsamda Deniz ve İçsular düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından izlenecek prosedürleri belirleyen bir talimat kısa bir süre içinde yayınlanacaktır.

Enerji verimliliği hesaplama parametreleri değiştirilmiştir.

Toplantıda Ro-Ro kargo ve Ro-Ro yolcu gemileri için Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi (EEDI) hesapları ile ilgili MARPOL Sözleşmesi Ek VI Madde 21'de yer alan parametre değişiklikleri kabul edilmiştir.

Toplantıda, EEDI’ın uygulanmaya başladığı 2013 yılından beri 2.700'den fazla uluslararası sefer yapan yeni geminin enerji verimliliği standartlarına uygunluğunun belgelendirildiği bildirilmiştir.

Gemi yakıtlarında 2020 kükürt limit uygulaması kapsamında limit üstü fuel-oil taşınması yasağı kabul edilmiştir.

Uluslararası sefer yapan gemilerde kullanılan akaryakıtlardaki kükürt içeriğinin %0,50 ile sınırlandırılmasına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2020’de uygulanmaya başlanacaktır. Bu değer emisyon kontrol alanlarında % 0.10 olarak belirlenmiştir. Alternatif olarak MARPOL Ek VI Bölüm 4.1’e göre onaylı bir egzoz gazı temizleme sistemi de gemilerde kullanılabilecektir. 

Bu toplantıda ise, limit üstü kükürt içeriği olan fuel-oil’in gemide, kargo dışında taşınmasının da yasaklanması için MARPOL Ek VI Bölüm 14’de yapılan taslak değişiklikler prensip olarak onaylanmıştır. 22-26 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan MEPC 73’de bu kuralın kesin kabulü yapılacaktır.

Ayrıca, IMO’nun Kirlilik Önleme ve Müdahale Alt Komitesi (PPR) tarafından 2020 kükürt sınırının uygulanmasını desteklemek için rehberler hazırlanmaktadır. Bu rehberler, uygulama için doğrulama, kontrol ve yakıt arz problemi sorunları gibi bir dizi konuyu kapsayacaktır.

Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi değişiklikleri kabul edilmiştir.

Gemilerin Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi (BSY Sözleşmesi), 08 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bugüne kadar dünya ticaret tonajının %75.11'ini temsil eden 69 ülke tarafından onaylanmıştır.

Toplantıda, MEPC 71'de prensip olarak kabul edilen ve gemilere takılacak artım cihazlarının uygulama takvimini belirleyen D-2 maddesi değişiklikleri kabul edilmiştir. IMO tarafından yayımlanan Balast Değişim takvimi ile ilgili şema aşağıda yer almaktadır. Bu kapsamda gemiler inşa yılı ve yenileme sörvey tarihlerine göre 2017 ile 2024 yılları arasında arıtım cihazları ile donatılacak olup, bu tarihe kadar da  D-1 kuralına uygun olarak balast değişimi yapacaklardır.

Ayrıca, Balast Suyu Sözleşmesi kapsamında tip onayı alacak arıtım cihazlarının tip onay alma prosedürlerini belirleyen ve zorunlu uygulanacak kod kabul edilmiş ve bu kapsamda sözleşmede gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Toplantıda, balast suyu arıtım cihazlarının tip onayları süreçlerinde farklı ölçeklerdeki cihazların onaylanması ve idarenin izleyeceği prosedürler ile ilgili rehberler de onaylanmıştır: BWM.2 / Circ.33 / Rev.1 ile BWM.2 / Circ.43 / Rev.1

Kuzey kutup bölgesinde (Arktik) Heavy Fuel Oil taşımasının yasaklanması tartışılmıştır.

Kuzey kutup bölgesinde Heavy Fuel Oil taşımasının yasaklanması konusu büyük tartışmalara yol açmıştır.  Olası bir dökülme olayında soğuk hava şartlarından dolayı müdahalenin kısıtlı yapılacağı ve büyük zarar yaratacağı fikri ortaya konmuştur. Tartışmalar neticesinde net bir karar alınamamış, konu tartışılmak üzere bir sonraki toplantıya ertelenmiştir.

Bu kapsamda, Arktik sularındaki gemiler tarafından heavy fuel oil taşınmasının meydana getireceği riskleri azaltmak için önlemlerin geliştirilmesini teminen Kirlilik Önleme ve Müdahale Alt Komitesi (PPR) 6. Dönem Oturuma bir değerlendirme yapılması ve alınacak önlemlere ilişkin bir dizi rehber hazırlanması kararı verilmiştir.

Halihazırda, MARPOL Ek I Bölüm 43 kapsamında Antarktika'da (güney kutbu)  ağır fuel-oil kullanımı ve taşınması yasaklanmıştır. Tartışılan konu Polar Kod’da belirtilen bu yasaklamanın Arktik'te de uygulanması üzerinedir.   

Denizlerdeki plastik çöpler konusu MEPC gündemine alınmıştır.

Birleşmiş Milletlerin(UN) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14 (SDG 14) kapsamında deniz taşımacılığından kaynaklanan deniz plastik çöpleri konusunun MEPC gündemine alınması kararlaştırılmıştır. Bu konuda, üye devletler ve uluslararası kuruluşlar, bir eylem planının geliştirilmesi için MEPC 73'e somut öneriler sunmaya davet edilmiştir.

Gemi karinalarına yapışarak yolculuk eden bio-istilacılar konusu MEPC gündemine alınmıştır.

Toplantıda, PPR Alt Komitesinin gündemine, 2011 Biyofouling Kılavuzunun (MEPC.207 (62)) gözden geçirilmesi konusunun eklenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda IMO, Küresel Çevre Fonu (GEF), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve IMO arasında işbirliği ile oluşturulan GloFouling Partnerships projesinin hazırlık aşamasında olduğu bilgisi verilmiş olup, ülkemiz projeye katılmak üzere davet edilmiştir. Proje kapsamında gemilerin sualtı yapılarında sucul organizmalarının tutunması ve dünyadaki başka bölgelere taşımasına yönelik eylemler planlanacaktır. Proje ile istilacı su türlerinin transferini azaltmak için gemilerin nasıl yönetileceğine dair rehberlerin hazırlanmasına ve uygulanmasına odaklanılacaktır.

Fotoğraflar