Gemiadamlarının Disiplin Komisyonunun 2019/I Sayılı Toplanıtısında Alınan Kararlar

Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından gemiadamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışlarına yönelik idari cezalar uygulanmaktadır.


Bu kapsamda oluşturulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu; tarafsız ve adil olarak yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Gemiadamları Disiplin Komisyonu’nun 15/03/2019 tarihinde yapılan 2019/I sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir:
  • Gemi denetiminde yapılan alkol testi sonucunda kan alkol seviyesinin (BAC) %0,05/0,25mg/1 oranında fazla çıktığı tespit edilen sahip gemiadamının yeterlik belgesi 3 ay süre ile askıya alınmıştır.
  • Liman Çıkış Belgesi ekinde bulunan personel listesinde gemide bulunduklarının kaydı olmasına rağmen fiilen gemide bulunmayan birinci zabit ve ikinci makinistin yeterlikleri 3 ay süre ile askıya alınmış, aynı gemide AIS cihazının yanlış mevki göstermesinin sağlanması amacıyla ayarı ile oynadığı tespit edilen gemi kaptanının yeterliği tedbir amaçlı olarak askıya alınmıştır.
  • Çalıştığı gemide yükleme yapıldıktan sonra liman kalkış işlemlerine başlandığı sırada geminin kaptanına sefere katılamayacağını belirtip geçerli mazereti olmaksızın gemiden ayrılan geminin Yağcısının yeterliği 3 ay süre ile askıya alınmıştır.
  • Geminin işleticisi tarafından, gemideki acil durum pompasının bakımı yapılmış olmasına rağmen yerine taktırılmaması, filika indirme tertibatının dümeninin testleri ile yangın valflerinin ve su geçirmez kaportaların bakım tutumunun yaptırılmaması ve uydu haberleşme cihazının özensiz taktırılması nedeni ile antenin kullanılamaz hale gelmesinden sorumlu tutulduğu bildirilen; Uzakyol Kaptanı yeterlikli ve Uzakyol Birinci Zabiti yeterlikli gemiadamları hakkında gemide bildirilen usulsüzlüklerin şirket ve üretici firma kaynaklı olduğunun tespit edilmesinden dolayı haklarında idari tedbir uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.
  • Liman Çıkış Belgesi (LÇB) ekinde bulunan personel listesinde gemi kaptanı olarak görünen gemiadamı yerine gemi jurnalinin personel listesinde adı bulunmayan başka bir gemiadamı tarafından imzalandığı tespit edilen Vardiya Zabiti yeterlikli ve Sınırlı Vardiya Zabiti yeterlikli gemiadamlarının yeterlikleri 6 ay süre ile askıya alınmıştır.
  • Gemiyi aşırı yüklü olarak sefer kaldırdığı tespit edilerek kusurlu bulunan gemi kaptanının yeterliği 6 ay süre ile askıya alınmıştır.
  • Çalıştığı gemi limanda bulunduğu sırada sözleşmesi bitmeden ve yerlerine yeni personel katılmadan önce gemiden ayrılan gemiadamının yeterliği 1 ay,  sözleşmesi bitmeden gemiden ayrılan ve gemideki diğer personeli rahatsız edip tehdit içeren sözler sarfettiği tespit edilen gemiadamının yeterliği 6 ay süre ile askıya alınmıştır.,
  • Limana yanaşma manevrası esnasında geminin iskeleye çarpıp gemide ve iskelede hasar oluşturmasına neden olan gemi kaptanının yeterliği 3 ay süre ile askıya alınmıştır.
Tüm kamuoyuna duyurulur