Gemiadamları Disiplin Komisyonunun 2018/2 Sayılı Toplantısında Alınan Kararlar

Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından gemide disiplinsizliğe yol açması sebebi ile gemiadamlarının Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışları ile görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışlarına yönelik idari cezalar uygulanmaktadır.

Bu kapsamda oluşturulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu; söz konusu ihlallerin önlenmesi amacıyla 17/01/2017 tarihli ve 5344 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge hükümleri doğrultusunda tarafsız ve adil olarak yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Gemiadamları Disiplin Komisyonu’nun 19/09/2018 tarihinde yapılan 2018/II sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıdaki şekildedir:

Her iki gemi de demire yanaşmış vaziyette iken çatışan gemilerin kaptanlarına; seyir veya liman vardiyasında yapmakla yükümlü oldukları periyodik kontrol ve işleri aksatmalarından dolayı ihtar cezası verilmiştir.
Gemiadamları on-line sınav salonlarında yat kaptanlığı sınavında kopya çektikleri tespit edilen gemiadamlarının gemiadamı yeterlikleri 6 ay boyunca askıya alınmış ve askıya alma süresi sonunda 24 ay boyunca gemiadamı sınavlarına girmeleri yasaklanmıştır.
İsmi personel listesinde olduğu halde gemide bulunmadığı tespit edilen gemiadamının Birinci Zabit yeterlik belgesi bir alt yeterliğe düşürülmüştür.
Gemiye yağ ikmali yapıldığı sırada gemide bulunmayan, gemi kaptanı tarafından kendisine bildirim yapıldığı halde görev başında olmayı reddeden, gemi kaptanı ile konu ile ilgili olarak yapılan toplantı esnasında gemi kaptanına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan gemiadamının başmühendis yeterlik belgesinin 6 ay süre ile askıya alınmasına karar verilmiştir.
Liman Devleti kontrolünde 5 tanesi tutulma maddesi olmak üzere toplamda 14 adet eksiklik tespit edilerek tutulmasında kusurlu bulunan geminin kaptanı, başmakinisti ve uzakyol birinci zabitinin yeterlik belgeleri 3 ay süre ile askıya alınmıştır.
Bunun yanısıra; kasıtlı olarak gemilerinin çarpışmasına sebep olarak deniz ve can güvenliğini tehlikeye sokan iki gemiadamının yeterlik belgeleri de İdare tarafından tedbir amaçlı askıya alınmıştır.

Tüm kamuoyuna duyurulur.